បិទព្រឹត្តកា​រ​ណ៍ កីឡាទេសចរណ៍អន្លង់​វែ​ង​ លើកទី២ឆ្នាំ២០២​០​ – CEN