បើកប្រាក់ ឧបត្ថម្ភ​បន្ថែម​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ដល់​កម្មករ​និយោជិត​ជា​ស្ត្រី​ទាំង​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ ពេល​សម្រាលកូន ​ – CEN