រឿង​ឃាតកម្ម​ថ្មីៗ និង​ករណី​ចោ​ប្លន់​ធនាគា​ជាង​២​ឆ្នាំ​ហើយ តើ​ចាប់បាន​ហើយ​ឬ​នៅ​ – CEN