ក្នុងរយៈពេល ១ថ្ងៃ អ្នកស្លាប់ដោយវី​រុស​កូរ៉ូ​ណានៅ​​ចិនមាន ៩៧នាក់ ធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបកើ​ន​លើស ១.១០០នាក់ – CEN