បញ្ហា​ប្រឈម​នៃ​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច និង​ពាណិជ្ជកម្ម​រវាង​កម្ពុជា​-​ថៃ ក្នុង​ទស្សវត្ស​ឆ្នាំ​២០២០ – CEN