ត្រឹមតែ​មួយថ្ងៃ នៅ​ចិន​ស្លាប់​ជិត ៣០០​នាក់​ដោយសារ​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា និង​ឆ្លង​ជិត ១៥.០០០​ករណី​ – CEN