ពិនិត្យលើផែនការសកម្មភាព​ទេ​សច​រណ៍​ចំ​ពោះមុខ ដើម្បីទ្រទ្រង់វិស័យទេសច​រ​ណ៍ ក្នុងដំណាក់កាលវិបត្តិវីរុស​កូ​រ៉ូ​ណាថ្មី (CoVid-19) – CEN