កម្ពុជា​នៅសល់​មុខទំនិញ​ប្រមាណ​ជាង ៩.០០០ មុខ​ទៀត ទទួលបាន​ភាពអនុគ្រោះ​ពី​សហភាព​អឺរ៉ុប​ក្រោម​ប្រព័ន្ធ​EBA – CEN