ហោរាសាស្ត្រ​​សម្រាប់ថ្ងៃ​សុក្រ ទី ១៤ ​ខែកុម្ភៈ ​ឆ្នាំ​២០២០​ – CEN