លោក ប្រាយុទ្ធ ចាក​ចេញ Troll អ្នកសារព័ត៌មាន​ម៉ាឆ្ងាញ់! ដោយទុក «រូបក្រដាស១ជំហរខ្លួនគាត់» ឲ្យឆ្លើយសំណួរ… – CEN