នាវា Westerdam អាចបន្តស្នាក់​នៅពី៥ថ្ងៃ ឬរហូតដល់មួយខែទៀ​ត ដោយមិនមានគិតក​ម្រៃសេវាអ្វីទាំ​ង​អស់ – CEN