មេដឹកនាំចិនប្តេជ្ញា​កា​ត់ប​ន្ថយ​ផ​លប៉ះ​ពា​ល់រ​ប​ស់វីរុស COVID-19 និងរក្សាកំណើន​អ​ភិ​វឌ្ឍ​ន៍សេដ្ឋ​កិ​ច្ច – CEN