ចាប់​ជន​ល្មើស​២​នាក់ ដាក់ថ្នាំសណ្តំស្រ្តីម្នា​ក់​ ដើម្បីយក​ម៉ូ​តូ ក្រោយស្គាល់គ្នាបាន​៥​ថ្ងៃ រួចណាត់ផឹ​ក​ស៊ីចូលក្លឹប – CEN