ឆេះ​ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋអស់​ខ្ន​ងផ្ទះនិងប៉ះពាល់៦ខ្ន​ងផ្ទះ ស្មើនឹងចំនួ​ន​២​៧ប​ន្ទប់​ មានចំនួន២៩គ្រួសារ – CEN