ថ្ងៃក្តី​ស្រឡា​ញ់១​៤កុម្ភៈ គឺការបរិច្ចាគ​ឈា​ម ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជី​វិ​តម​នុ​ស្ស​ – CEN