ថ្ងៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ កូនប្រុសទុរសម្នាក់ផឹកស្រាស្រវឹង ដុតផ្ទះម្ដាយខ្លួនឯង និងផ្ទះម្ដាយមីង ឆេះអស់២ខ្នង – CEN