ម្តាយ​និង​កូនស្រី​ជាប់គុក​ជាមួយគ្នា ព្រោះតែ​…​រៀបការ​នឹង​ហើយ​រួមរស់​នឹង​គ្នា​ – CEN