អាមេរិច៖ ចាប់ខ្លួនឪពុកម្តាយ ២នាក់ ដោយសារដាក់ច្រវ៉ាក់ និងបង្ខាំងកូន ១៣នាក់ទុកក្នុងផ្ទះ – CEN