គ្រួសារមន្ត្រីឋានៈ “កំពូលៗ” មានមហិច្ឆិតា​រំលោភដី​ចំណី​ឆ្នេរសមុទ្រ ​ខេត្តព្រះ​សីហនុ​ឆ្នេរ ពយកំពេញ​​ធ្វើ​កម្ម​សិទ្ធិ​​​​ – CEN