ប្រជា​សហគមន៍​តំបន់ការពារធម្មជាតិ​ក្នុង​ស្រុក​សណ្តាន់​កំពុង​ផ្លាស់ប្តូរ​ឥរិយាបទ​ពី​ការពឹង​បន្លែ​ព្រៃ​មក​អាស្រ័យ​បន្លែ​ដាំ​តាម​គ្រួសារ​ – CEN