គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​ឆ្នាំ​២០១៧ ខាតបង់​ថវិកា​ជាតិប្រមាណ​៣០០​លាន​ដុល្លារ ដែល​ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ដល់​គោ​លន​យោ​បា​យកាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ – CEN