សម្តេច​ក្រឡាហោម ដាក់​បញ្ជាក់ឲ្យ​ក្រសួង​សាធារណការ ត្រួតពិនិត្យ​ឲ្យបាន​ម៉ត់​ចត់ នូវ​បច្ចេកទេស​សាងសង់ ជួសជុល​ផ្លូវ​ស្ពាន​ស្របតាម​ស្តង់ដារ​គុណភាព និង​សុវត្ថិភាព​ – CEN