ជីក​បាន​ត្បូង​ពេជ្រ​ធំ​លំដាប់​ដំបូង​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ និង​តម្លៃ​មហា​ថ្លៃ​ – CEN