ដោះស្រាយ​ចំណុចខ្លាំង ចំណុច​ខ្វះខាត បញ្ហា ប្រឈម និង នីតិវិធី ដើម្បី​ឆ្លើយតប​តម្រូវការ សមភាព​យេនឌ័រ​ – CEN