ឃាត់ឃាតករម្នាក់ ជាអតីតកីឡាករប្រដាល់ ដែលសម្លាប់ស្រ្តីម្នាក់ ដោយស្រែកឡូឡាពេលកំពុងជក់គ្រឿងញៀន – CEN