ឆ្នាំ​២០១៧ កម្ពុជា​ទទួលបាន​ទេស​ច​រ អន្តរជាតិ​ចំនួន ៥,៦ លាន​នាក់ , ចិន ស្ថិត​លំដាប់​ទី​១ – CEN