សម្តេចនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី បាន​រំលឹក​ដល់​កម្មក​កម្មការិនី​រោងចក្រ​ទាំងអស់​ត្រូវ​យក​ប័ណ្ណ​ការងារ​ជាប់​ខ្លួន​ជានិច្ច​ – CEN