កូន​ឆ្កែ​កើត​មក​គ្មាន​រោម ផ្ទៃមុខ​ដូច “​មនុស្ស​”… តើ​ជា​សភាវៈ​អ្វី​ទៅ​? – CEN