ម៉ែប្រាប់ថាអោយនៅស៊ីស្មៅក្រោយផ្ទះ អត់! ដល់អញ្ចឹងបានសម! – CEN