នៅ​ថ្ងៃទី​១២ ខែតុលា បើក​យុទ្ធនា​ការបញ្ជាក់​អត្តសញ្ញាណ​ជូន​ពលករ​កម្ពុជា​នៅ​ថៃ​ – CEN