ធនាគារពិភពលោក នឹង​ចេញ​ផ្សព្វផ្សាយ​របាយការណ៍​ស្តីពី​ទេស​ន្ត​ប្រវេសន៍​ – CEN