នាវាមុជទឹក​វាយលុក​របស់​ចិន ត្រូវ​ចាប់បាន​ភស្តុតាង​ឃើញ “​លាក់ខ្លួន​” នៅ​ជិត​មូលដ្ឋាន​យោធា​អាមេរិក​ – CEN