ព្រោះ​តែ​ចង់​ស្អាត នារី​ម្នាក់​នេះ ត្រូវ​បាន​ហាមឃាត់​មិន​ឲ្យ​ឡើង​យន្តហោះ ព្រោះ​មាន​មុខមាត់​ខុស​ពី​អត្តសញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​ – CEN