ឆេះឃ្លាំងលក់រថយន្តមួយកន្លែង ខូចខាតអស់មួយចំនួន ដោយសារកន្ទុយបារី – CEN