កុំច្រឡំ “គ្រឿងក្នុងនារីៗ”​ សម័យសក្តិភូមិចិន “សាហាវ” ជាងសម័យបច្ចុប្បន្នផង ព្រោះវាពិតជា… ទាក់អារម្មណ៍ – CEN