គួរឲ្យសង្វែកណាស់! ឆេះរថយន្តក្រុងនៅកាហ្សាកស្ថាន ស្លាប់ជាង ៥០នាក់ – CEN