ខ្លា ស ២​ក្បាល ខាំ​ហែក​អ្នក​ថែ​ឧទ្យាន​រហូតដល់​ស្លាប់ នៅ​ឥណ្ឌា​ – CEN