សេចក្តីព្រាង​ផែនការ​សកម្មភាព សម្រាប់​ត​ភ្ជាប់ សេដ្ឋកិច្ច កម្ពុជា​-​ឡាវ វៀតណាម​ – CEN