ចិន​គាំទ្រ កូរ៉េ​ទាំង​ពីរ​ក្នុង​ការបង្កើន​ការជឿ​ទុកចិត្ត​គ្នា បង្កើត​ការឯកភាព​តាមរយៈ​កិច្ច​ចរចា – CEN