អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​ថា មាន​តែ​គាត់​យក​ម្ចុលចាក់​ចូល​ជើងខ្លួន​ឯង ព្រោះ​រាងកាយ​មនុស្ស​ពុំ​អាច​បង្កើត​ម្ជុល​បែបនេះ​បានឡើយ ខណៈពេល​សា​ម៉ី​ខ្លួន បាន​បដិសេធថា ធ្វើ​បែប​នេះ​ដើម្បី​អ្វី​… ចុះ​អ្នក​វិញ​យ៉ាងណាដែរ​? – CEN