ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ចិនមួយ ភ្ជាប់ Wifi ឲ្យអ្នកដំណើរប្រើប្រាស់ក្នុងយន្តហោះ – CEN