ស្ពានបាឡេឆ្លងកាត់ទន្លេសាប ម្តុំឃ្លាំងសាំង ស្ថាបនាបាន៤៥ភាគរយ – CEN