កម្ពុជាជាជម្រកក្រពើភ្នំ ខណៈពេលដែលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានផុតពូជ ឬស្ទើរផុតពូជ – CEN