គ្រា​ដែល​ប៉ូលិស​ចរាចរណ៍ ទុក​ប័ណ្ណពិន័យ​ចត​ខុសច្បាប់ លើ​រថយន្ត​ធ្វើ​ពី​… ព្រិល​ – CEN