មន្ទីរអប់រំរាជធានី ខេត្ដពង្រឹងវិន័យនិងការគ្រប់គ្រង វត្ដមានបុគ្គលិក អប់រំ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងពេលបំពេញការងារ – CEN