ប្រធាន​មន្ទីរ​កសិកម្ម​ខេ​ត្តា​កែវ​ថា​៖ ឡ​ជីវៈឧស្ម័ន​បាន​ចូលរួមចំណែក​ច្រើន​ក្នុងការ​កាត់បន្ថយ​នៅ​ផលប៉ះពាល់​នៃ​បរិស្ថាន​ – CEN