អាជីវកម្មផ្លូវភេទ លើអនីតិជន មានការប្រែប្រួលពីលក្ខណៈចំហ មកជ្រកក្រោមរូបភាព ហាងម៉ាស្សា – CEN