សំណាងមនុស្ស ពិតជាមើលពុំឃើញដូចជាបុរសម្នាក់នៅប្រទេសចិន បានប្រើប្រាស់ដុំមេដែកថាមពលខ្លាំង ដើម្បីស្ទូចយករបស់របរ នៅបាតទន្លេបឹងបួរ – CEN