ប្រសិនបើអ្នករកឃើញចំណុចខុសគ្នារវាងរូបភាព ១០គូ នេះបានត្រឹមពាក់កណ្តាលនោះ អ្នកពិតជាមាន IQ ល្អមែនទែន! – CEN