រឿងភាគចិន ពិតជាអស្ចារ្យ និងល្អមើលណាស់! ទាស់ត្រង់ពេលខ្លះ ព្រោះធ្វេសប្រហែស ធ្វើឲ្យគេអស់… សំណើចទៅវិញ! – CEN